Naar Beckett/ After Beckett, 1992

litho op papier/ lithograph on paper, 78 x 54.5 cm
oplage van 22 op verschillende kleuren papier/ edition of 22 on paper of different colours